تلفن های شرکت

خط ویژه
021-44442612
واحد فروش و بازاریابی :
داخلی 1


واحد پشتیبانی نرم افزار رهپندار :
داخلی 2

ایمیل های شرکت

روابط عمومی:
info [at] rahpendar.com


واحد فروش:
sales [at] rahpendar.com


واحد مالی و اداری:
payment [at] rahpendar.com


ارسال فکس به شرکت

021-44442612